مجوزهای اخذ شده شرکت

مجوزهای بورس اوراق بهادار و فرابورس
 • فعالیت در بورس اوراق بهادار (مجوز شماره 11100044 مورخ 1/12/1387)
 • فعالیت در فرابورس (مجوز شماره 100448/121 مورخ 22/12/1388)
 • سبدگردانی ( مجوز شماره 243031/121 مورخ 13/8/1392)
 • معاملات برخط (مجوز شماره 128606/121 مورخ 25/10/1389)
 • مرکز تماس (کال سنتر) (مجوز شماره 331575/121 مورخ 14/7/1394)
 • معاملات مشتقه بورس اوراق بهادار ( مجوز شماره 193706/121 مورخ 1/7/1391)
مجوزهای بورس کالا
 • محصولات فلزی و سیمان بورس کالا (مجوز شماره 143937/121 مورخ 5/4/1390)
 • فرآورده های نفت و پتروشیمی بورس کالا (مجوز شماره 105968/121 مورخ 22/2/1389)
 • محصولات کشاورزی بورس کالا ( مجوز شماره 105968/121 مورخ 22/2/1389)
 • معاملات مشتقه در بورس کالا (مجوز شماره 181830/121 مورخ 21/3/1391)
 • معاملات برخط مشتقه کالا (مجوز شماره 312007/121 مورخ 15/2/1394)
 • سلف موازی استاندارد محصولات فلزی ( مجوز شماره 277938/121 مورخ 1/5/1393)
مجوزهای بورس انرژی
 • فعالیت در بورس انرژی (مجوز شماره 208100/121 مورخ 11/2/1391)
صندوق سرمایه گذاری
 • صندوق سرمایه گذاری مشترک افق (مجوز شماره 208100/121 مورخ 2/11/1391)
مشاوره پذیرش
 • مشاوره پذیرش در بورس اوراق بهادار، فرابورس و کالا (مجوز شماره 145270/121 مورخ 15/4/1390)