اعضاي هيات مديره


رییس هیات مدیره :
حسين عابد نظري
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی بانک داري و اقتصاد

سوابق حرفه اي:
 • رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت کارگزاري سرمايه و دانش
 • عضو موظف هيات مديره و مديرعامل شرکت کارگزاري بانک رفاه
 • معاون اداره بررسي طرحها و اعطاي تسهيلات بانکي بانک رفاه
 • کارشناس تجزيه و تحليل روش ها در ادارات کارگزيني و اعتبارات بانک رفاه
 • بازرس اداره بازرسي بانک رفاه.

مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره:
امیرعلی مستخدمین حسینی
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد:    MBA / General / Carleton University - Canada 2009
 • کارشناسی ارشد:     مهندسی صنایع / صنایع / دانشگاه علوم و فنون مازندران 1386
 • کارشناسی :       مهندسی صنایع / تولید صنعتی / دانشگاه علوم و فنون مازندران 1383

گواهی نامه ها و مدارک حرفه ای:
 • مدیریت نهادهای بازار سرمایه
 • معامله گری ابزار مشتقه
 • معامله گری بورس کالا
 • معامله گری اوراق تامین مالی
 • اصول بازار سرمایه

سوابق حرفه اي:
 • مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت کارگزاری سرمایه و دانش از سال 1395 تاکنون
 • نایب رییس هیات مدیره شرکت کارگزاری سرمایه و دانش از سال 1383 تا 1395
 • رییس هیات مدیره شرکت کارگزاری توسعه فردا از سال 1388 تا 1391
 • تحلیل گر مالی و سرمایه گذاری شرکت کارگزاری بانک رفاه از سال 1379 تا 1383

عضوهیات مدیره:
حسین رضایی
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه پیام نور
 • کارشناسی حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی 1365

سوابق حرفه ای:
 • مشاور مدیر عامل موسسه اعتباری امید جلین 1394 تا 1395
 • کارشناس خبره در مدیریت سازمان و توسعه سیستم ها بانک اقتصاد نوین 1392 تا 1394
 • مدیر طرح و برنامه ریزی ، مدیر منابع انسانی و رییس اداره تشکیلات و روش ها موسسه اعتباری توسعه 1388 تا 1392
 • کارشناس ارشد مطالبات اعتباری بانک پارسیان 1382 تا 1388
 • کارشناس ارشد اعتباری بانک تجارت 1379 تا 1382
 • رییس اداره اعتبارات و بررسی طرح ها و رییس اداره آمورزش بانک رفاه کارگران 1377 تا 1379
 • ریاست شعبه مرکزی بانک تجارت 1372 تا 1373

مدیران :
 • مدیر اجرایی : سید مصطفی نامنی
 • مدیرمالی : لیلا ملکی مهابادی
 • مدیرمشاوره سرمایه گذاری مالی : محمدنوربخش
 • مدیر صندوق و سبدگردانی : امین صابونچی
 • مدیر تحقیق، برنامه ریزی و توسعه : محمدحسین مستخدمین حسینی
 • مدیر امور منابع انسانی و توسعه : زهره دانایی
 • مدیر بورس کالا : مهدی مهدوی
 • مدیر بورس انرژی : نازیلا فیروزی
 • مدیر معاملات مشتقه : مریم بیگ محمدی